Algemene Voorwaarden Winkel

Hieronder treft u algemene voorwaarden voor de IngePip Sieraden.

Lees het rustig door....of ga iets anders leuks doen! De Algemene Voorwaarden voor het tatoeëren vind u hier.

 

Algemene voorwaarden van IngePip sieraden

Opgemaakt op 15 november 2015

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 IngePip.nl biedt alle bezoekers de mogelijkheid om kostenloos de website te bezoeken. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op handeling bij IngePip.nl

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Onder Bezoeker wordt verstaan iedere bezoeker van de website IngePip.nl.

1.4 Door het gebruik van IngePip.nl aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Informatie, afbeeldingen, mededelingen; schriftelijk, mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. IngePip.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding.

Artikel 3 Garantie en Aansprakelijkheid

3.1 IngePip.nl geeft geen garantie op de aangekochte artikelen via de websites. De Voorwaarden van de betreffende webshop, waar het artikel is gekocht, zijn van toepassing op alle aankopen gedaan bij deze webshop. IngePip.nl is niet verantwoordelijk voor schade, fouten en het niet leveren van producten door webshops.

3.2 IngePip.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Bezoeker of anderen. IngePip.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

3.3 De links welke zijn opgenomen op IngePip.nl zijn louter informatief en veelal door derden aangeleverd. IngePip.nl is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Uiteraard doet IngePip.nl alles wat in haar vermogen ligt om de verstrekte informatie correct en up-to-date te houden.

Artikel 5 Overmacht

5.1 In geval van overmacht is IngePip.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de bezoeker na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de bezoeker geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

6.1 De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij IngePip.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

6.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële kennis van zaken, methoden en concepten.

6.3 Het is de bezoeker verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IngePip.nl en expliciete bronvermelding, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 7 Persoonsgegevens

7.1 De gegevens die door de bezoeker worden verstrekt, worden door IngePip.nl vertrouwelijk behandeld en worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Artikel 8 Gebruikers

8.1 Heeft u fouten gevonden in links of klachten over andere gebruikers dan kunt u dit melden bij de webmaster, waarvan u de contactgevens hier kunt vinden: http://www.mijnwebwinkel.nl

8.2 IngePip.nl is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor commentaar dat geleverd word op personen, merken, webshops en andere rechtspersonen. Op verzoek kan IngePip.nl overwegen schade, discriminerende en andere niet acceptabele teksten te verwijderen.

Artikel 9 Webstatistieken

9.1 Voor het analyseren van de bezoekersgedragingen maakt IngePip.nl gebruik van Google Analytics. Hiermee worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. IngePip.nl gebruikt deze statistieken enkel om de bezoekersaantallen bij te houden, de juiste marketing in te kunnen zetten en de website gebruiksvriendelijker te maken.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Diversen

11.1 IngePip.nl is als handelsnaam geregistreerd onder het bedrijf Vorm & Kleur welke is gevestigd te Zaandijk, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34219623.

11.2 Gelieve alle correspondentie te zenden naar het e-mailadres of contactformulier zoals staat aangegeven op de internetsite.

12. AFKOELINGSPERIODE

12.1 Nadat de klant het door hem of haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft hij of zij de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met IngePip sieraden te ontbinden. Hij of zij hoeft hiervoor geen reden op te geven.

12.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient hij of zij dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan IngePip sieraden te melden. Hij of zij dient het product dan onmiddellijk terug te sturen naar IngePip sieraden. De klant draagt zelf de kosten van en het risico voor het retourzenden. Wanneer de klant een artikel retour zendt op een manier die niet overeenkomt met de door IngePip sieraden aangegeven procedure, verspeelt hij of zij alle rechten op terugbetaling wanneer het artikel niet of beschadigd terugkomt.

12.3 De betalingen die de klant heeft verricht op het moment dat hij of zij de overeenkomst met IngePip sieraden ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal IngePip sieraden binnen 14 dagen nadat IngePip sieraden het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan hem of haar terugbetalen.

12.4 IngePip sieraden behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de klant (anders dan die van IngePip sieraden of de leverancier van het product) is beschadigd.

12.5 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van IngePip sieraden schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor diens risico komt, zal IngePip sieraden de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. IngePip sieraden heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

13. TRANSPORT EN TRANSPORTKOSTEN

13.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro`s en inclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

13.2 IngePip sieraden brengt geen verzendkosten in rekening. IngePip sieraden behoudt zich het recht de voorwaarden ten aanzien van de verzendkosten te wijzigen, echter nooit bij een lopende bestelling.

13.3 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde artikel is voor is voor de klant.

14. BETALINGEN

14.1 Bestellingen kunnen worden betaald volgens de door IngePip sieraden aangeboden methoden. IngePip sieraden behoudt zich het recht voor deze methoden te wijzigen, echter niet midden in een leveringsprocedure.

14.2 Indien gekozen wordt voor betaling via overschrijving per bank, behoudt IngePip sieraden zich het recht voor de bestelling eenzijdig te annuleren indien de betaling na zeven werkdagen niet is ontvangen. Het bestelde artikel of de bestelde artikelen worden dan weer via de site(s) ter beschikking gesteld.

14.3 Er worden geen artikelen onder rembours verzonden zonder schriftelijk toestemming van IngePip.

© 2015 - 2024 IngePip | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel