Algemene Voorwaarden Tatoeëren

Algemene voorwaarden van Inge Pip Tatoeëren

Opgemaakt op 30 maart 2016

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Inge Pip: handelend onder handelsnaam Inge Pip gevestigd te Zaandijk 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Inge Pip tot het laten aanbrengen van een 1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Inge Pip en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage of andere cosmetische behandeling.

2. Toepasselijkheid

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Inge Pip worden zonder enige uitzondering geleverd door Inge Pip en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Inge Pip zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Inge Pip aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Inge Pip gehanteerde Algemene Voorwaarden.

3. Eigen verantwoording en eigen risico 

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Inge Pip worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Inge Pip tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Inge Pip aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Inge Pip tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van Inge Pip of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of piercing door Inge Pip te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 In het geval de persoon die door Inge Pip wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 12 en 16 jaar is, vindt de behandeling/levering door Inge Pip uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als Opdrachtgever. Inge Pip brengt geen siertatoeages aan bij personen in de leeftijd tussen de 12 en 16, uitsluiten kleine onopvallende tattoos met een goed reden. Inge Pip heeft het recht de Opdracht te weigeren als het volgens haar onesthetisch is.

3.6 Inge Pip behandelt geen kinderen jonger dan 12 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.

3.7 Inge Pip heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Inge Pip het recht de Opdracht te weigeren.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan Inge Pip erkent Opdrachtgever dat Inge Pip een inspanningsverbintenis heeft. Inge Pip zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Inge Pip kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Inge Pip is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Inge Pip aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Inge Pip voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Inge Pip terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

4.4 Inge Pip bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

5. Garantie 

Inge Pip gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Inge Pip en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Haarlem, behoudens indien Inge Pip als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

7. Conversie 

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. Slotbepaling 

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Inge Pip en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

 

© 2015 - 2024 IngePip | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel